PROPAGANDA.FM / DRUK WIELKOFORMATOWY / REGULAMIN

 
  DRUK WIELKOFORMATOWY
 
  NAKLEJKI, ETYKIETY
 
  MEDIA DO DRUKU
 
  USŁUGI
 
  SYSTEMY WYSTAWIENNICZE
 
  KONSTRUKCJE REKLAMOWE
 
  MONTAŻE, PRACE WYSOKOŚCIOWE
 
  PARK MASZYN
 
  WSPÓŁPRACA
 
 

REGULAMIN

 
  KONTAKT
 
 
 

REGULAMIN

 
 
 

REGULAMIN Z DN. 5.12.2013r.
DRUKARNIA WIELKOFORMATOWA PROPAGANDA.FM


§1

1. Drukarnia Wielkoformatowa POPAGANDA.FM z siedzibą w Puławach przy ulicy Jana Kochanowskiego 16B, przyjmuje zlecenia na wykonanie usług, po spełnieniu przez Zleceniodawcę następujących warunków:

a) zapoznania
się z niniejszym regulaminem potwierdzone podpisem Zleceniodawcy
b) w przypadku pierwszego zlecenia - przedłożenia zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej lub wypisu z rejestru handlowego, decyzji o nadaniu NIP i REGON, a w przypadku działania pełnomocnika - stosownego pełnomocnictwa,
c) dostarczenia wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania zleconych prac, których zapewnienie stanowi obowiązek Zleceniodawcy, w odpowiedniej formie i w uzgodnionym terminie,
d) nie zalegania z płatnościami wobec Drukarni Wielkoformatowej POPAGANDA.FM lub w przypadku istnienia zaległości płatniczych - po otrzymaniu zgody właściciela na zaciągnięcie kolejnego zobowiązania.

2. Zlecenia składane są osobiście przez Zleceniodawcę lub przez jego pełnomocnika w siedzibie Drukarni Wielkoformatowej POPAGANDA.FM, przesyłane za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej (e-mail) lub listownie.
 
3. Wszystkie ustalenia dotyczące szczegółów zamówienia przekazywane są Zleceniobiorcy w formie pisemnej.

4. Zlecenia uważa się za przyjęte z chwilą zrealizowania przez Zleceniodawcę warunków określonych w ust. 1. Każde zamówienie jest potwierdzane przez Drukarnie Wielkoformatową POPAGANDA.FM D w formie pisemnej. POPAGANDA.FM może przyjąć zlecenie pomimo niespełnienia przez Zleceniodawcę powyższych warunków, o ile wyraźnie pisemnie to potwierdzi.

5. Jeśli Zleceniodawca wymaga od Zleceniobiorcy, aby kolorystyka wykonywanych wydruków była zgodna z jego wymogami Zleceniodawca zobowiązany jest dostarczyć lub zamówić wydruk próbny, do którego Zleceniobiorca jest zobligowany się dostosować.

§2


1. Ceny i termin wykonania usługi określane są indywidualnie, po zapoznaniu się z treścią zlecenia, na podstawie aktualnego cennika Drukarni Wielkoformatowej POPAGANDA.FM, w zależności od rodzaju zleconych prac i stopnia ich trudności.
2. Drukarnia Wielkoformatowe PROPAGANDA.FM zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach produktów znajdujących się w jego ofercie, wprowadzania nowych produktów lub usuwania produktów wycofanych ze sprzedaży oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych lub wprowadzania w nich zmian.

3. W przypadku zamówień nie przekraczających 1m2, klienta obowiązuje opłata minimalna za 1m2 w/g cennika.

4. Drukarnia Wielkoformatowa POPAGANDA.FM ma prawo przesunąć termin wykonania zlecenia o 48 godzin bez poniesienia innych konsekwencji niż określone w niniejszym punkcie. W sytuacji możliwości wystąpienia opóźnienia, Drukarnia Wielkoformatowa POPAGANDA.FM zawiadomi Zleceniodawcę o przewidywanym opóźnieniu. Zleceniodawca zobowiązuje się za pośrednictwem faksu lub e-maila do udzielenia odpowiedzi, czy akceptuje nowy termin wykonania usługi i czy w związku z opóźnieniem wniesie roszczenie odszkodowawcze, o ile poniesie szkodę. Brak odpowiedzi w ciągu dwóch godzin (faksem lub e-mailem) uważane będzie za rezygnację z jakichkolwiek roszczeń.

§3

1. Termin realizacji zleceń jest ustalany indywidualnie w zależności od rodzaju i wielkości zlecenia.

2. Odbiór wykonanej pracy następuje w siedzibie firmy PROPAGANDA.FM lub w innym miejscu za zgodą obu stron, w ustalonym terminie poprzez spełnienie przez Zleceniodawcę następujących warunków:

a) potwierdzenia odbioru pracy poprzez złożenie podpisu na dokumencie odbioru przez osobę upoważnioną,
b) dokonania zapłaty gotówką lub otrzymania faktury przelewowej z terminem płatności na złożone wcześniej zamówienie.

3. W szczególnych przypadkach, ze względu na specyfikę wykonywanej usługi, praca może zostać wysłana poprzez firmę kurierską, bądź pocztą na koszt odbiorcy. W takim przypadku moment przekazania przesyłki przedstawicielowi firmy kurierskiej lub poczcie, traktuje się jako termin zrealizowania usługi. Pracę traktuje się jako odebraną przez Zleceniodawcę w terminie, ze wszystkimi konsekwencjami odbioru pracy określonymi w niniejszym regulaminie, w szczególności dotyczącymi obowiązku wniesienia płatności przez Zleceniodawcę.

4. Drukarnia Wielkoformatowa POPAGANDA.FM ma prawo wstrzymać wydanie pracy w przypadku stwierdzenia zaległości płatniczych Zleceniodawcy, również z tytułów innych zleceń, do czasu ich zapłaty.

5. Odbiór zleconych prac oraz wpłaty gotówki dokonywane są w siedzibie Drukarni Wielkoformatowej POPAGANDA.FM , Puławy, ul. Kochanowskiego 16B, od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00-17.00 lub w indywidualnie ustalonym miejscu i terminie za obopólną zgodą stron.

§4

1. Za wykonanie usługi Drukarnia Wielkoformatowa POPAGANDA.FM wystawia fakturę VAT w dniu odbioru pracy lub po wykonaniu zlecenia w całości lub w części, z zastrzeżeniem postanowień ust.3. Zleceniodawca akceptując postanowienia tego regulaminu upoważnia firmę PROPAGANDA.FM Drukarnia Wielkoformatowa. do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zleceniodawcy.
2. Zleceniodawca oświadczam, że zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej z dnia 20 grudnia 2012 r. (Dz.U. z dnia 29 grudnia 2012r., poz. 1528) niniejszym wyrażam zgodę na wystawianie przez Drukarnie Wielkoformatową PROPAGANDA.FM w formie elektronicznej faktur z tytułu usług świadczonych na naszą rzecz.
Zleceniodawca akceptuję, że faktury z tytułu usług świadczonych przez Drukarnie Wielkoformatową POPAGANDA.FM mogą być dostarczane w postaci pliku zapisanego w formacie PDF (portable document format) i przesyłane na nasz adres mailowy za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail)
 
3. Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych - Dz.U. 2013 nr 0 poz. 403 firma PROPAGANDA.FM ma prawo żądać o Zleceniodawcy rekompensaty za nieterminowe regulowanie należności w wysokości równowartości w złotych polskich kwoty 40 euro.
 
4. Klienci posiadający przyznane przez Drukarnię Wielkoformatową PROPAGANDA.FM. odroczone terminy płatności regulują swoje należności przelewem bankowym w terminie 7 dni od wystawienia faktury VAT. W przypadku nieterminowej płatności będą naliczane odsetki w wysokości 0,2% od kwoty brutto za każdy dzień zwłoki. Za datę płatności uważa się datę wpływu środków na konto.
 

5. Zleceniodawca, dla którego cena wykonania usługi przekracza równowartość 500zł netto może zostać poproszony o wpłacenie 35% zaliczki lub dokonania przedpłaty, która staje się jednym z warunków uruchomienia realizacji zlecenia. Wystawiona faktura VAT jest jednocześnie wezwaniem do zapłaty.
 
6. Drukarnia Wielkoformatowa PROPAGANDA.FM może wymagać dokonania przedpłaty całości lub części kwoty w przypadku złożenia pierwszego zamówienia lub nieterminowych płatności za wcześniejsze zlecenia.

7. PROPAGANDA.FM zastrzega sobie również możliwość zniesienia przyznanych danemu Klientowi upustów za nieterminowe regulowanie należności.
9 Zapłata dokonywana jest przez Zleceniodawcę:

a) gotówką przy odbiorze zlecenia,
b) przelewem - w przypadku uwidocznienia takiego sposobu płatności na fakturze VAT. Zapłata przelewem dokonywana jest na konto POPAGANDA.FM Drukarnia Wielkoformatowa, którego dane uwidoczniono na fakturze sprzedaży.

10. Nie odebranie pracy w terminie 7 dni od ustalonego terminu wykonania usługi lub odebranie bez podpisu na dokumencie odbioru uważane jest za zrzeczenie się wszelkich roszczeń odszkodowawczych w stosunku do Drukarni Wielkoformatowej POPAGANDA.FM.
 
11. Drukarnia Wielkoformatowa PROPAGANDA.FM nie bierze odpowiedzialności za prace nie odebrane w terminie 7dni o ustalonej daty odbioru lub terminu realizacja Zamówienia.

12. Jeżeli Zamawiający nie odbierze przedmiotu Zamówienie w ustalonym terminie, materiały przechowywane będą jedynie przez 14dni. Po 14dnich od ustalonej daty odbioru przedmiot zamówienia zostanie zutylizowany a Zamawiający może zostać obciążony kosztem utylizacji nie odebranego Zamówienia.

§5

1. Reklamacji podlegają usługi wymienione w cenniku Drukarni Wielkoformatowej POPAGANDA.FM a oraz inne usługi wykonywane dla indywidualnych potrzeb Zleceniodawcy.

2. Usługi wykonane w Drukarnia Wielkoformatowa POPAGANDA.FM podlegają reklamacji, jeśli efekt końcowy prac, przy zachowaniu podanych w zleceniu parametrów i treści zlecenia, nie odpowiada ogólnie przyjętym standardom dotyczącym druku wielkoformatowego.

3. W przypadku, gdy jakość dostarczonego przez Zleceniodawcę materiału nie odpowiada właściwym wymogom stawianym przez POPAGANDA.FM Drukarnia Wielkoformatowa, POPAGANDA.FM ma prawo odmówić wykonania zlecenia. Drukarnia Wielkoformatowa POPAGANDA.FM może jednak przyjąć zlecenie do realizacji, o ile Zleceniodawca pomimo ostrzeżeń przez POPAGANDA.FM oświadczy, że zlecenie ma być wykonane na jego ryzyko. W takiej sytuacji Zleceniodawcy nie przysługują wobec firmy POPAGANDA.FM jakiekolwiek roszczenia o niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi.

4. Reklamacja może zostać przyjęta po spełnieniu przez Zleceniodawcę następujących warunków:

a) nieodbierania pracy, z zastrzeżeniem postanowień ust.2,
b) złożenia pisemnej reklamacji w przewidzianym terminie.

5. Reklamację dotyczącą wad wykonanej pracy, należy zgłosić niezwłocznie przy odbiorze pracy, powstrzymując się od jej odbioru. Reklamację wad niewidocznych należy zgłosić w terminie 3 dni od dokonania odbioru pracy.

6. W przypadku nie zgłoszenia reklamacji w wyżej wymienionych terminach, prawo Zleceniodawcy do zgłoszenia reklamacji i dochodzenia roszczeń wygasa.

7. W przypadku wykończeń niestandardowych, np. oczkowanie w odległości innej niż standardowa (około 50cm), innego podziału na bryty niż standardowy, innego prześwitu tunelu, innej szerokości zgrzewu itp. wszystkie informacje muszą znaleźć się w dodatkowych uwagach dotyczących zamówienia w formie pisemnej. W innym wypadku wydruki są wykonywane w standardowy sposób i roszczenia z tego tytułu nie mogą być powodem reklamacji.

8. Reklamację zgłoszoną przy odbiorze pracy lub reklamację dotyczącą wad niewidocznych rozpatruje osoba odpowiedzialna za rozpatrywanie reklamacji w POPAGANDA.FM Drukarnia Wielkoformatowa W przypadku nieuwzględnienia reklamacji przez tę osobę, Zleceniodawca może w terminie 7 dni od dnia odmowy przyjęcia reklamacji, złożyć ponownie pisemną reklamację na adres siedziby POPAGANDA.FM Drukarnia Wielkoformatowa. Zasadność reklamacji rozstrzyga właściciel lub osoby decyzyjne przedsiębiorstwa w terminie 7 dni.

9. W przypadku uznania reklamacji, POPAGANDA.FM Drukarnia Wielkoformatowa wykona usługę powtórnie w całości lub w części objętej reklamacją, niezwłocznie po pisemnym rozpatrzeniu reklamacji. Usługa wykonana w ramach reklamacji jest usługą bezpłatną. Strony wyłączają inne roszczenia Zleceniodawcy w stosunku do POPAGANDA.FM Drukarnia Wielkoformatowa.

10. Po wyczerpaniu trybu składania reklamacji określonego w ust. 1 i 2, Zleceniodawca może odwołać się do sądu.

11. Gwarancja nie obejmuje żadnych uszkodzeń mechanicznych, użycia niezgodnie z przeznaczeniem i kartami charakterystyki materiału.

12. Uszkodzenia przesyłki należy odnotować na dokumencie przewozowym natychmiast po otrzymaniu towaru oraz sporządzić protokół powstałej szkody w obecności doręczyciela. Zgłoszenia reklamacyjne należy zgłaszać pisemnie w ciągu 5 dni od dnia przyjęcia przesyłki. W przypadku uszkodzenia przesyłki, Odbiorca zobowiązany jest do pozostawienia jej do dyspozycji POPAGANDA.FM Drukarnia Wielkoformatowa do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego. Reklamacja wniesiona po upływie 7 dni od daty przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń, powoduje wygaśnięcie roszczeń.

13. Opóźnienia w doręczeniu przesyłki Zleceniodawca musi zaznaczyć na liście przewozowym w obecności Doręczyciela bądź jego przedstawiciela. Wymagane jest podanie daty i godziny doręczenia oraz przyczyny opóźnienia doręczenia przesyłki podana przez Doręczyciela bądź jego przedstawiciela. W przypadku udokumentowanej odmowy przyjęcia przesyłki przez Zleceniodawcę przesyłka jest zwracana do firmy POPAGANDA.FM na jego koszt. Przesyłkę, która nie nadeszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu przewidywanego terminu wykonania usługi, uważa się za utraconą. Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie Usług i Usług dodatkowych może składać do firm kurierskich wyłącznie POPAGANDA.FM Drukarnia Wielkoformatowa. Reklamacje należy składać na piśmie w terminie 7 dni

14. Reklamacje dotyczące jakości przesyłek kurierskich będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po przedstawieniu dokumentów dotyczących szkody.

§6

1. Drukarnia Wielkoformatowa PROPAGANDA.FM ponosi względem Zleceniodawcy odpowiedzialność wyłącznie za szkody spowodowane swoim własnym działaniem dokonanym z winy umyślnej. W żadnym wypadku PROPAGANDA.FM nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Użytkownika korzyści. Odpowiedzialność Drukarni Wielkoformatowej PROPAGANDA.FM za szkody względem Zleceniodawcy nie może przekroczyć wartości Zamówienia.
 
2. Drukarnia Wielkoformatowa PROPAGANDA.FM obsługuje głównie profesjonalistów z branży reklamowej (agencje reklamowe) oferując im preferencyjne ceny usług. Drukarnia drukuje bezpośrednio z plików dostarczonych przez Zleceniodawce, nie sprawdza ich, nie dokonuje korekt, nie zmienia wymiarów. Po stronie Zleceniodawcy jako profesjonalisty jest poprawne przygotowanie plików do druku z zachowaniem odpowiednich standardów, prawidłowych wymiarów, profilu barwnego, rozdzielczości itp. dostarczonych prac. PROPAGANDA.FM nie odpowiada za błędy w plikach dostarczonych przez Zleceniodawce.
 
3. Drukarnia Wielkoformatowa PROPAGANDA.FM nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie Usługi w sposób nieprawidłowy lub niezgodny z zamówieniem jeśli:
a) jest to związane z niekompletnymi, wewnętrznie sprzecznymi nieprecyzyjnymi lub nieprecyzyjnie przekazanymi przez Zleceniodawcę danymi lub informacjami lub błędami w dostarczonych firmie PROPAGANDA.FM materiałach,
b) ilość dostarczonego do Klienta, a zamówionego przez niego Towaru mieści się w przedziale +-5% ilości zamówionej przy zakupie,
c) błąd krajarki zmieścił się w zakresie tolerancji do 2 mm włącznie,
d) tolerancja kolorystyczna mieści się w zakresie +/- 5% (zgodnie z normą ISO 12647)
e) nastąpiły różnice kolorystyczne wynikające z konwersji przestrzeni barwnych innych niż CMYK i kolorów dodatkowych PANTONE, HKS, do przestrzeni barwnej CMYK.
f) Usługi zostały wykonanie na podstawie materiałów lub prac przedstawionych lub zaakceptowanych przez Użytkownika nawet jeśli znajdują się w nich błędy techniczne, merytoryczne lub wizualne,
g) Usługi zostały zaakceptowane przez Użytkownika.
4. Drukarnia Wielkoformatowa PROPAGANDA.FM nie odpowiada w stosunku do Zleceniodawcy ani osób trzecich za treści zawarte w materiałach dostarczonych przez Zleceniodawce.
5. Odpowiedzialność Drukarni Wielkoformatowej PROPAGANDA.FM wyłączona zostaje w przypadku działania siły wyższej rozumianej jako nadzwyczajne okoliczności znajdujące się poza praktyczną kontrolą firmy PROPAGANDA.FM , których Drukarnia Wielkoformatowa PROPAGANDA.FM nie mogła przewidzieć ani którym nie mogła zapobiec; w tym w szczególności: pożar, strajk, wojna, atak terrorystyczny, kataklizmy spowodowane przez zjawiska przyrody (w szczególności: powódź, trzęsienie ziemi, wichura), wejście w życie aktów prawa powszechnie obowiązującego.

6. Drukarnia Wielkoformatowa POPAGANDA.FM nie odpowiada za opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych plików i specyfikacji zamówienia przez Zleceniodawcę;

7. Jeśli materiały dostarczone przez Zleceniodawcę zawierają treści niezgodne z prawem, firma PROPAGANDA.FM może odmówić drukowania takich materiałów.

8. Drukarnia Wielkoformatowa POPAGANDA.FM niema obowiązku archiwizacji plików graficznych.

9. Drukarnia Wielkoformatowa POPAGANDA.FM. nie dokonuje korekty w materiałach przesłanych przez Zleceniodawcę.
 
§7


1. W przypadku wprowadzenia zmian do już przyjętego do realizacji zlecenia, Drukarnia Wielkoformatowa POPAGANDA.FM może odmówić lub uwzględni te zmiany tylko w przypadku uprzedniego wyrażenia pisemnej zgody, w miarę możliwości technicznych wykonania takich zmian. Drukarnia Wielkoformatowa POPAGANDA.FM zastrzega sobie w tym przypadku możliwość zmiany ceny wykonania usługi.

2. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie są wprowadzane powiadomieniem i dostępne w siedzibie Drukarnia Wielkoformatowa POPAGANDA.FM oraz na stronie internetowej: www.drukarnia-wielkoformatowa.propaganda.fm

§8
 

1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy kupna sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Drukarni Wielkoformatowej PROPAGANDA.FM
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie zapisy Kodeksu Cywilnego
3. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może być interpretowane w sposób, który ograniczałby prawa przysługujące konsumentom stosowanie do obowiązujących przepisów prawa
 
 
 
 
Składając zamówienie Zleceniodawca potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje jego treść bez zastrzeżeń.
 drukarnia wielkoformatowa, druk wielkoformatowy, wielki format, banery, siatki, folie okienne, canvas, owv, szyldy, konstrukcje reklamowe, outdoor, szyldy, tablice unijne

   
 
 
 

propaganda.fm producent reklamy
24-100 puławy, ul. kochanowskiego 16b
tel.+48 (81) 4643 61, fax +48 (81) 4643528
tel. kom. +48 535 047 999, +48 501 442 549

 
 
 
 
szybki kontakt - formularz kontaktowy on-line